ESINSA està especialitzada tant en sistemes hidràulics com pneumàtics i l’assessora en l’elecció encertada de:

• Retens
• Juntes de tija
• Rascadors
• Juntes de pistó
• Anells guia
• O-Rings
• Anelles de suport i altres

Les nostres juntes garanteixen l’estanqueïtat en nombrosos sistemes, com vàlvules, bombes, carretons, premses hidràuliques, grues, etc.