Els nostres tècnics treballen en aquestes indústries per desenvolupar noves solucions de juntes de segellat i perquè aquestes siguin capaces de funcionar eficientment en entorns extremadament agressius, com ho són aquestes àrees.

Aquests són alguns dels nostres productes especialitzats en aquest sector d’activitat:

• Juntes per a brides
• Juntes espirometàl·liques
• Juntes de grafit, fibra, amb elastòmer, etc.
• Empaquetadures per a vàlvules i bombes
• Juntes per a tapes de dipòsits
• Juntes d’expansió